Hướng Dẫn Tổng Quát Về Unreal Engine 4 Cho Diễn Họa Kiến Trúc

      63
Đây là hướng dẫn tổng quát về Unreal Engine 4 mang đến diễn họa kiến trúc.

Bạn đang xem: Hướng dẫn tổng quát về unreal engine 4 cho diễn họa kiến trúc

Mình sẽ update theo kiến thức và đóng góp của các bạn theo thời gian.

Bạn đang xem: Hướng dẫn tổng quát về unreal engine 4 cho diễn họa kiến trúc

Đây là hướng dẫn tổng quát về Unreal Engine 4 đến diễn họa kiến trúc. Mình sẽ update theo kiến thức và đóng góp của các bạn theo thời gian.Đây l hưng dn tng qut v Unreal Engine 4 mang đến din ha kin trc. Mnh s update theo kin thc v đng gp ca cc bn theo thi gian.Li ni đu, phía trên l bn dch li ca tệp tin “Architectural Visualization in Unreal Engine 4 - Community Guide” ca cc UE4 thành viên nhưng sau ny ko r sao host li không tip tc pht trin v đ đng trang hưng dn ny. Mnh s dch li theo  mnh c b sung v chnh sa, theo khiếp nghim (cn rt non) trong 3ds Max đ h tr mang đến cc bn mun hc UE4. C g sai st th gp  đ mnh sa cha v b qua nh. Be nice! Mt s thut ng, v kh dch v không mun sai ngha ca ca c t cần mnh không dch m đ nguyên, cc bn ko hiu chu kh google v tm hiu thêm vy. Cm ơn đ đc! ............................................................................................................................... 3 A. Models - 3ds MAX ......................................................................................................................................... 3 1.  .......................................................................................................................................... 3 2. Polygon optimization) .............................................................................................. 4 3.  ......................................................................................................................................... 5 4. UV Mapping ............................................................................................................................................. 6 5. Light Mapping .......................................................................................................................................... 6 6. Collision ............................................................................................................................ 7 7. LOD ......................................................................................................................................................... 8 8. FBX export ............................................................................................................................................... 8 9. Blender workflow ..................................................................................................................................... 8 B.  - SpeedTree .....................................................................................................................................

Xem thêm: Huyền Thoại Hắc Điểu Võ Lâm Truyền Kỳ, Thông Tin Mới Về Hắc

8 C.  .............................................................................................................................................. 9 1.  ................................................................................................................................. 9 2.  ...................................................................................................................................... 9 D.  .......................................................................................................................................................... 9 E. .................................................................................................................................................................. 9 II. UE4 ................................................................................................................................................................. 10 A.  .................................................................................................................................................... 10 B.  ........................................................................................................................................................ 12 1.  ..................................................................................................................................... 12 2.  .................................................................................................................................................. 13 C. Nh ..................................................................................................................................................... 14 1. Import SpeedTree ................................................................................................................................... 14 2. Grass ....................................................................................................................................................... 14 D. (static)................................................................................................................................ 14 E.