LẬP TRÌNH GAME 2D TRÊN ANDROID

      60
*

*

*

*

Chú ý rằng bạn đang tạo một trò chơi 2D trên Android, chính vì vậy đồ họa của trò chơi bắt buộc do bạn vẽ ra, bởi vì vậy bạn không đề nghị một file như thể activity_main.xml.

Bạn đang xem: Lập trình game 2d trên android


Copy các hình ảnh này vào thư mục drawable của project. Tạo new thư mục raw, và copy tệp tin explosion.wav & background.mp3 vào thư mục này.
Với trò chơi bạn phải sét đặt ảnh nền và một điều quan lại trọng bạn cần phải sét chế độ FullScreen (Đầy màn hình).

package org.o7planning.android2dgame; import android.app.Activity;import android.os.Bundle;import android.view.Window;import android.view.WindowManager;public class MainActivity extends Activity
Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) super.onCreate(savedInstanceState); // set fullscreen this.getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); // phối No Title this.requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
Tiếp theo sét đặt kiểu screen nằm ngang (Landscape). Bạn cần phải sét đặt trong AndroidManifest.xml.
Tiếp theo bạn phải viết code nhằm hiển thị nhân vật dụng trò nghịch trên screen và dịch chuyển nó tự trái qua buộc phải theo một vận tốc nào đó.
Với một nhân trang bị trong trò chơi bạn chỉ tất cả một tệp tin ảnh, tuy vậy file ảnh được chia nhỏ ra làm nhiều vùng mô tả các hành vi khác nhau của nhân vật.
Sử dụng code chúng ta cũng có thể vẽ một vùng ảnh lên đối tượng người dùng Canvas của trò chơi, tại chế tác độ x, y. Sử dụng vòng lặp for để liên tục vẽ lại trên Canvas bạn cũng có thể tạo ra sự chuyển động của nhân vật.

Xem thêm: Top Edm Cực Hay Dành Cho Game Thủ Lol, Top Edm Cực Hay Dành Cho Game Thủ


Trong khi lập trình Game các bạn cũng rất cần phải tính mang đến hướng dịch chuyển của nhân đồ vật trong trò chơi, gia tốc của nhân vật.
package org.o7planning.android2dgame;import android.graphics.Bitmap;public abstract class GameObject protected Bitmap image; protected final int rowCount; protected final int colCount; protected final int WIDTH; protected final int HEIGHT; protected final int width; protected final int height; protected int x; protected int y; public GameObject(Bitmap image, int rowCount, int colCount, int x, int y) this.image = image; this.rowCount= rowCount; this.colCount= colCount; this.x= x; this.y= y; this.WIDTH = image.getWidth(); this.HEIGHT = image.getHeight(); this.width = this.WIDTH/ colCount; this.height= this.HEIGHT/ rowCount; protected Bitmap createSubImageAt(int row, int col) // createBitmap(bitmap, x, y, width, height). Bitmap subImage = Bitmap.createBitmap(image, col* width, row* height ,width,height); return subImage; public int getX() return this.x; public int getY() return this.y; public int getHeight() return height; public int getWidth() return width;
package org.o7planning.android2dgame;import android.graphics.Bitmap;import android.graphics.Canvas;public class ChibiCharacter extends GameObject { private static final int ROW_TOP_TO_BOTTOM = 0; private static final int ROW_RIGHT_TO_LEFT = 1; private static final int ROW_LEFT_TO_RIGHT = 2; private static final int ROW_BOTTOM_TO_TOP = 3; // Row index of Image are being used. Private int rowUsing = ROW_LEFT_TO_RIGHT; private int colUsing; private Bitmap<> leftToRights; private Bitmap<> rightToLefts; private Bitmap<> topToBottoms; private Bitmap<> bottomToTops; // Velocity of game character (pixel/millisecond) public static final float VELOCITY = 0.1f; private int movingVectorX = 10; private int movingVectorY = 5; private long lastDrawNanoTime =-1; private GameSurface gameSurface; public ChibiCharacter(GameSurface gameSurface, Bitmap image, int x, int y) { super(image, 4, 3, x, y); this.gameSurface= gameSurface; this.topToBottoms = new Bitmap; // 3 this.rightToLefts = new Bitmap; // 3 this.leftToRights = new Bitmap; // 3 this.bottomToTops = new Bitmap; // 3 for(int col = 0; col= this.colCount) this.colUsing =0; // Current time in nanoseconds long now = System.nanoTime(); // Never once did draw. If(lastDrawNanoTime==-1) lastDrawNanoTime= now; // Change nanoseconds to lớn milliseconds (1 nanosecond = 1000000 milliseconds). Int deltaTime = (int) ((now - lastDrawNanoTime)/ 1000000 ); // Distance moves float distance = VELOCITY * deltaTime; double movingVectorLength = Math.sqrt(movingVectorX* movingVectorX + movingVectorY*movingVectorY); // Calculate the new position of the trò chơi character. This.x = x + (int)(distance* movingVectorX / movingVectorLength); this.y = y + (int)(distance* movingVectorY / movingVectorLength); // When the game"s character touches the edge of the screen, then change direction if(this.x this.gameSurface.getWidth() -width) this.x= this.gameSurface.getWidth()-width; this.movingVectorX = - this.movingVectorX; if(this.y this.gameSurface.getHeight()- height) this.y= this.gameSurface.getHeight()- height; this.movingVectorY = - this.movingVectorY ; // rowUsing if( movingVectorX > 0 ) { if(movingVectorY > 0 && Math.abs(movingVectorX) 0 && Math.abs(movingVectorX)
package org.o7planning.android2dgame;import android.graphics.Canvas;import android.view.SurfaceHolder;public class GameThread extends Thread { private boolean running; private GameSurface gameSurface; private SurfaceHolder surfaceHolder; public GameThread(GameSurface gameSurface, SurfaceHolder surfaceHolder) this.gameSurface= gameSurface; this.surfaceHolder= surfaceHolder;
Override public void run() { long startTime = System.nanoTime(); while(running) { Canvas canvas= null; try // Get Canvas from Holder và lock it. Canvas = this.surfaceHolder.lockCanvas(); // Synchronized synchronized (canvas) this.gameSurface.update(); this.gameSurface.draw(canvas); catch(Exception e) // vày nothing. finally if(canvas!= null) // Unlock Canvas. This.surfaceHolder.unlockCanvasAndPost(canvas); long now = System.nanoTime() ; // Interval lớn redraw game // (Change nanoseconds lớn milliseconds) long waitTime = (now - startTime)/1000000; if(waitTime
Lớp GameSurface mô bỏng toàn bộ bề mặt của trò chơi, class này không ngừng mở rộng từ SurfaceView, SurfaceView chứa một đối tượng người dùng Canvas, các đối tượng người dùng trong trò chơi sẽ tiến hành vẽ lên Canvas.
package org.o7planning.android2dgame;import android.content.Context;import android.graphics.Bitmap;import android.graphics.BitmapFactory;import android.graphics.Canvas;import android.view.SurfaceHolder;import android.view.SurfaceView;public class GameSurface extends SurfaceView implements SurfaceHolder.Callback private GameThread gameThread; private ChibiCharacter chibi1; public GameSurface(Context context) super(context); // Make trò chơi Surface focusable so it can handle events. . This.setFocusable(true); // Sét callback. This.getHolder().addCallback(this); public void update() this.chibi1.update();
Override public void draw(Canvas canvas) super.draw(canvas); this.chibi1.draw(canvas); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) Bitmap chibiBitmap1 = BitmapFactory.decodeResource(this.getResources(),R.drawable.chibi1); this.chibi1 = new ChibiCharacter(this,chibiBitmap1,100,50); this.gameThread = new GameThread(this,holder); this.gameThread.setRunning(true); this.gameThread.start(); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int width, int height) // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) boolean retry= true; while(retry) try this.gameThread.setRunning(false); // Parent thread must wait until the over of GameThread. This.gameThread.join(); catch(InterruptedException e) e.printStackTrace(); retry= true;
package org.o7planning.android2dgame;import android.app.Activity;import android.os.Bundle;import android.view.Window;import android.view.WindowManager;public class MainActivity extends Activity
Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) super.onCreate(savedInstanceState); // phối fullscreen this.getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); // set No Title this.requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); this.setContentView(new GameSurface(this));
Tiếp theo các bạn có giải pháp xử lý sự khiếu nại khi người tiêu dùng chạm vào màn hình, nhân thứ trò đùa sẽ đuổi theo hướng chúng ta đã chạm. Bạn cần xử lý sự kiện này bên trên lớp GameSurface.
Overridepublic boolean onTouchEvent(MotionEvent event) if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) int x= (int)event.getX(); int y = (int)event.getY(); int movingVectorX =x- this.chibi1.getX() ; int movingVectorY =y- this.chibi1.getY() ; this.chibi1.setMovingVector(movingVectorX,movingVectorY); return true; return false;
package org.o7planning.android2dgame;import android.content.Context;import android.graphics.Bitmap;import android.graphics.BitmapFactory;import android.graphics.Canvas;import android.view.MotionEvent;import android.view.SurfaceHolder;import android.view.SurfaceView;public class GameSurface extends SurfaceView implements SurfaceHolder.Callback private GameThread gameThread; private ChibiCharacter chibi1; public GameSurface(Context context) super(context); // Make trò chơi Surface focusable so it can handle events. This.setFocusable(true); // phối callback. This.getHolder().addCallback(this); public void update() this.chibi1.update();
Override public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) int x= (int)event.getX(); int y = (int)event.getY(); int movingVectorX =x- this.chibi1.getX() ; int movingVectorY =y- this.chibi1.getY() ; this.chibi1.setMovingVector(movingVectorX,movingVectorY); return true; return false;
Override public void draw(Canvas canvas) super.draw(canvas); this.chibi1.draw(canvas); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) Bitmap chibiBitmap1 = BitmapFactory.decodeResource(this.getResources(),R.drawable.chibi1); this.chibi1 = new ChibiCharacter(this,chibiBitmap1,100,50); this.gameThread = new GameThread(this,holder); this.gameThread.setRunning(true); this.gameThread.start(); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int width, int height) // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) boolean retry= true; while(retry) try this.gameThread.setRunning(false); // Parent thread must wait until the end of GameThread. This.gameThread.join(); catch(InterruptedException e) e.printStackTrace(); retry= true;
Bạn hoàn toàn có thể tạo thêm các nhân đồ dùng khác vào trò chơi, tại đây tôi thêm 1 nhân vật sản phẩm công nghệ 2. Sửa lại code của lớp GameSurface:
package org.o7planning.android2dgame;import android.content.Context;import android.graphics.Bitmap;import android.graphics.BitmapFactory;import android.graphics.Canvas;import android.view.MotionEvent;import android.view.SurfaceHolder;import android.view.SurfaceView;import java.util.ArrayList;import java.util.List;public class GameSurface extends SurfaceView implements SurfaceHolder.Callback private GameThread gameThread; private final danh mục chibiList = new ArrayList(); public GameSurface(Context context) super(context); // Make game Surface focusable so it can handle events. This.setFocusable(true); // phối callback. This.getHolder().addCallback(this); public void update() for(ChibiCharacter chibi: chibiList) chibi.update();
Override public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) int x= (int)event.getX(); int y = (int)event.getY(); for(ChibiCharacter chibi: chibiList) int movingVectorX =x- chibi.getX() ; int movingVectorY =y- chibi.getY() ; chibi.setMovingVector(movingVectorX, movingVectorY); return true; return false;
Override public void draw(Canvas canvas) super.draw(canvas); for(ChibiCharacter chibi: chibiList) chibi.draw(canvas); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) Bitmap chibiBitmap1 = BitmapFactory.decodeResource(this.getResources(),R.drawable.chibi1); ChibiCharacter chibi1 = new ChibiCharacter(this,chibiBitmap1,100,50); Bitmap chibiBitmap2 = BitmapFactory.decodeResource(this.getResources(),R.drawable.chibi2); ChibiCharacter chibi2 = new ChibiCharacter(this,chibiBitmap2,300,150); this.chibiList.add(chibi1); this.chibiList.add(chibi2); this.gameThread = new GameThread(this,holder); this.gameThread.setRunning(true); this.gameThread.start(); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int width, int height) // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) boolean retry= true; while(retry) try this.gameThread.setRunning(false); // Parent thread must wait until the kết thúc of GameThread. This.gameThread.join(); catch(InterruptedException e) e.printStackTrace(); retry= true;
Đôi khi bạn phải xử lý một vài hiệu ứng mang lại trò chơi, chẳng hạn bạn sẽ điều khiển một cái máy bay, lúc nó rơi xuống khu đất máy bay phát nổ, vậy nổ là một trong hiệu ứng. Trong phần này tôi vẫn mô phỏng khi chúng ta chạm (click) vào nhân trang bị Chibi, nó vẫn phát nổ.
Lớp Explosion mô bỏng một vụ nổ, khi bạn click vào nhân vật Chibi, nó bị loại bỏ ra ngoài trò chơi và một đối tượng người tiêu dùng Explosion được cung ứng trò nghịch tại địa điểm của nhân thứ Chibi vừa bị loại bỏ.
package org.o7planning.android2dgame; import android.graphics.Bitmap;import android.graphics.Canvas;public class Explosion extends GameObject private int rowIndex = 0 ; private int colIndex = -1 ; private boolean finish= false; private GameSurface gameSurface; public Explosion(GameSurface GameSurface, Bitmap image, int x, int y) super(image, 5, 5, x, y); this.gameSurface= GameSurface; public void update() this.colIndex++; if(this.colIndex >= this.colCount) this.colIndex =0; this.rowIndex++; if(this.rowIndex>= this.rowCount) this.finish= true; public void draw(Canvas canvas) if(!finish) Bitmap bitmap= this.createSubImageAt(rowIndex,colIndex); canvas.drawBitmap(bitmap, this.x, this.y,null); public boolean isFinish() return finish;
package org.o7planning.android2dgame;import android.content.Context;import android.graphics.Bitmap;import android.graphics.BitmapFactory;import android.graphics.Canvas;import android.view.MotionEvent;import android.view.SurfaceHolder;import android.view.SurfaceView;import java.util.ArrayList;import java.util.Iterator;import java.util.List;public class GameSurface extends SurfaceView implements SurfaceHolder.Callback { private GameThread gameThread; private final menu chibiList = new ArrayList(); private final list explosionList = new ArrayList(); public GameSurface(Context context) super(context); // Make game Surface focusable so it can handle events. This.setFocusable(true); // Sét callback. This.getHolder().addCallback(this);
Override public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) { if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) int x= (int)event.getX(); int y = (int)event.getY(); Iterator iterator= this.chibiList.iterator(); while(iterator.hasNext()) ChibiCharacter chibi = iterator.next(); if( chibi.getX() iterator= this.explosionList.iterator(); while(iterator.hasNext()) Explosion explosion = iterator.next(); if(explosion.isFinish()) // If explosion finish, Remove the current element from the iterator và list. Iterator.remove(); continue;
Override public void draw(Canvas canvas) super.draw(canvas); for(ChibiCharacter chibi: chibiList) chibi.draw(canvas); for(Explosion explosion: this.explosionList) explosion.draw(canvas); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) Bitmap chibiBitmap1 = BitmapFactory.decodeResource(this.getResources(),R.drawable.chibi1); ChibiCharacter chibi1 = new ChibiCharacter(this,chibiBitmap1,100,50); Bitmap chibiBitmap2 = BitmapFactory.decodeResource(this.getResources(),R.drawable.chibi2); ChibiCharacter chibi2 = new ChibiCharacter(this,chibiBitmap2,300,150); this.chibiList.add(chibi1); this.chibiList.add(chibi2); this.gameThread = new GameThread(this,holder); this.gameThread.setRunning(true); this.gameThread.start(); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int width, int height) // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) boolean retry= true; while(retry) try this.gameThread.setRunning(false); // Parent thread must wait until the over of GameThread. This.gameThread.join(); catch(InterruptedException e) e.printStackTrace(); retry= true;
Tiếp theo bạn cần thêm hiệu ứng âm thanh vào trò chơi, ví dụ điển hình âm thanh nền của trò chơi, âm thanh phát nổ khi nhân đồ Chibi bị phá hủy.
package org.o7planning.android2dgame;import android.graphics.Bitmap;import android.graphics.Canvas;public class Explosion extends GameObject private int rowIndex = 0 ; private int colIndex = -1 ; private boolean finish= false; private GameSurface gameSurface; public Explosion(GameSurface GameSurface, Bitmap image, int x, int y) super(image, 5, 5, x, y); this.gameSurface= GameSurface; public void update() this.colIndex++; // Play sound explosion.wav. If(this.colIndex==0 && this.rowIndex==0) this.gameSurface.playSoundExplosion(); if(this.colIndex >= this.colCount) this.colIndex =0; this.rowIndex++; if(this.rowIndex>= this.rowCount) this.finish= true; public void draw(Canvas canvas) if(!finish) Bitmap bitmap= this.createSubImageAt(rowIndex,colIndex); canvas.drawBitmap(bitmap, this.x, this.y,null); public boolean isFinish() return finish;
package org.o7planning.android2dgame;import android.content.Context;import android.graphics.Bitmap;import android.graphics.BitmapFactory;import android.graphics.Canvas;import android.media.AudioAttributes;import android.media.AudioManager;import android.media.SoundPool;import android.os.Build;import android.view.MotionEvent;import android.view.SurfaceHolder;import android.view.SurfaceView;import java.util.ArrayList;import java.util.Iterator;import java.util.List;public class GameSurface extends SurfaceView implements SurfaceHolder.Callback { private GameThread gameThread; private final danh mục chibiList = new ArrayList(); private final list explosionList = new ArrayList(); private static final int MAX_STREAMS=100; private int soundIdExplosion; private int soundIdBackground; private boolean soundPoolLoaded; private SoundPool soundPool; public GameSurface(Context context) super(context); // Make game Surface focusable so it can handle events. This.setFocusable(true); // Sét callback. This.getHolder().addCallback(this); this.initSoundPool(); private void initSoundPool() // With app android API >= 21. If (Build.VERSION.SDK_INT >= 21 ) AudioAttributes audioAttrib = new AudioAttributes.Builder() .setUsage(AudioAttributes.USAGE_GAME) .setContentType(AudioAttributes.CONTENT_TYPE_SONIFICATION) .build(); SoundPool.Builder builder= new SoundPool.Builder(); builder.setAudioAttributes(audioAttrib).setMaxStreams(MAX_STREAMS); this.soundPool = builder.build(); // With app android API iterator= this.chibiList.iterator(); while(iterator.hasNext()) ChibiCharacter chibi = iterator.next(); if( chibi.getX() iterator= this.explosionList.iterator(); while(iterator.hasNext()) Explosion explosion = iterator.next(); if(explosion.isFinish()) // If explosion finish, Remove the current element from the iterator và list. Iterator.remove(); continue;
Override public void draw(Canvas canvas) super.draw(canvas); for(ChibiCharacter chibi: chibiList) chibi.draw(canvas); for(Explosion explosion: this.explosionList) explosion.draw(canvas); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) Bitmap chibiBitmap1 = BitmapFactory.decodeResource(this.getResources(),R.drawable.chibi1); ChibiCharacter chibi1 = new ChibiCharacter(this,chibiBitmap1,100,50); Bitmap chibiBitmap2 = BitmapFactory.decodeResource(this.getResources(),R.drawable.chibi2); ChibiCharacter chibi2 = new ChibiCharacter(this,chibiBitmap2,300,150); this.chibiList.add(chibi1); this.chibiList.add(chibi2); this.gameThread = new GameThread(this,holder); this.gameThread.setRunning(true); this.gameThread.start(); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int width, int height) // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) boolean retry= true; while(retry) try this.gameThread.setRunning(false); // Parent thread must wait until the over of GameThread. This.gameThread.join(); catch(InterruptedException e) e.printStackTrace(); retry= true;