Xóa tài khoản id apple cũ

      123
Ai giúp mình vs. Hồi trc đi update lên 6.3 (gần 200 đó nhà), công ty tiệm mang đến cái táo bị cắn dở id xài. Ngừng mình sinh sản cái bắt đầu xài cũng bt,update bt, thốt nhiên h update mấy cái phầm mềm nó hiện tại lên cái bảng kêu đăng nhập pass của id cũ. Nhưng mà mình xóa nó rồi mà? H chế tác id new ko được luôn. IPhone phức tạp ghê
Hot live